|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
22/07/2014 Απόφαση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 99768/Δ4/27.06.2014 (ΦΕΚ 1944/18.07.2014 τεύχος Β’)
Αναστολή Εφαρμογής Απόφασης Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
22/07/2014 Απόφαση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 99765/Δ4/27.06.2014 (ΦΕΚ 1944/18.07.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της αριθμ. 72624/Δ4/12-05-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1329/τΒ'/26-05-2014) με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».
22/07/2014 ΙΚΑ Ε40 / 573/17.07.2014
Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
22/07/2014 Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 36768/ΟΠΣ 829/17.07.2014
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.).
22/07/2014 Παιδικοί Σταθμοί- Κ.Δ.Α.Π.
Πατήστε
εδώ για να δείτε προσωρινούς πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δομών ανά νομό / δήμο.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
.:banet: powering e-business solutions