|     |     |     |     |     
Είσοδος στη ΔήμοςΝΕΤ
Αναζήτηση με Αριθμό εγγράφου
Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΝΠΙΔ

Εισαγωγή στη ΝΟΜΟΣ
Θεματικές Ενότητες

Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
17/04/2014 ΥΠ.ΕΣ. 15293/17.04.2014
Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.
17/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15000/14.04.2014 (ΦΕΚ 973/16.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
17/04/2014 ΥΠ.ΕΡΓ.,ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.& ΠΡΟΝΟΙΑΣ 9727/204/27.03.2014 (ΦΕΚ 928/14.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
17/04/2014 ΚΥΑ 2/24529/0022/24.03.2014 (ΦΕΚ 928/14.04.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β') Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
17/04/2014 ΚΥΑ 15261/15.04.2014 (ΦΕΚ 959/16.04.2014 τεύχος Β’)
Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
17/04/2014 ΚΥΑ 15297/15.04.2014 (ΦΕΚ 959/16.04.2014 τεύχος Β’)
Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
17/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15338/16.04.2014 (ΦΕΚ 958/16.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.
16/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 15150/15.04.2014 (ΦΕΚ 955/16.04.2014 τεύχος Β’)
Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010.
16/04/2014 ΥΠ.ΕΣ. οικ.14955/14.04.2014
Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών
16/04/2014 ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 11/Φ.130181/10322/16.04.2014
Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014).
16/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 14587/15.04.2014 (ΦΕΚ 938/15.04.2014 τεύχος Β’)
Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
16/04/2014 ΠΟΛ 1108/14.04.2014 (ΦΕΚ 937/15.04.2014 τεύχος Β’)
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
16/04/2014 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. οικ 13697/04.04.2014 (ΦΕΚ 935/15.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων».
16/04/2014 ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 55 / 9899/15.04.2014
Μη αναστολή ένορκης διοικητικής εξέτασης.
15/04/2014 ΠΟΛ 1109/14.04.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α'(τροποποίηση διατάξεων ν.δ. 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’/7-4- 2014).
15/04/2014 ΚΥΑ 9734/Δ5.16/27.03.2014 (ΦΕΚ 912/11.04.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014.
15/04/2014 ΥΠ.ΕΣ. 10645/10.04.2014
Κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α' και β’ βαθμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της αυτοδιοικητικής περιόδου.
15/04/2014 ΠΟΕ – ΟΤΑ 375/14.04.2014
Έγγραφο της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών για την προσπάθεια εφαρμογής του ν.4250/2014 (αξιολόγηση) μέσω εγκυκλίου στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Καταργημένες οι διατάξεις που επικαλείται η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
15/04/2014 Ν. 4258/14 (ΦΕΚ 94/14.04.2014 τεύχος Α’)
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
14/04/2014 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
5 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5
Ανά σελίδα
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
.:banet: powering e-business solutions