|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
+
A
-
Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18.10.2014 (ΦΕΚ 2896/29.10.2014 τεύχος Β’)
Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Εσωτερικών.
ΥΠ.ΕΣ. οικ. 42377/31.10.2014
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο - Μητρώο Πολιτών».
Ν. 4305/14 (ΦΕΚ 237/31.10.2014 τεύχος Α’)
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α" 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/2011/13.10.2014 (ΦΕΚ 2899/29.10.2014 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β'/1869/31-07-2013), αναφορικά με τον πίνακα ειδών.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions